Šahovski sat i upotreba

Šahovski sat

Šahovski sat podrazumeva časovnik koji ima dva pokazivača vremena, povezana zajedno tako da u jednom trenutku može da radi samo jedan od njih. „Sat“ podrazumeva jedan od dva pokazivača vremena, „pad zastavice“podrazumeva da je vreme dodeljeno jednom igraču isteklo.

Pre početka partije, sudija određuje gde će sat biti postavljen. U vreme predviđeno za početak partije pokređe se sat igrača koji ima bele figure. Ukoliko nijedan igrač nije prisutan, onda će sve proteklo vreme teći će na teret igrača koji ima bele figure do njegovog dolaska (osim ako pravilnik takmičenja ili sudija ne odrede drugačije). Svaki igrač koji dođe na partiju sa zakašnjenjem većim od jednog sata u odnosu na propisano vreme za početak partije, izgubiće partiju (osim ako pravilnik takmičenja ili sudija ne odrede drugačije).

Smatra se konačnim svaka informacija koju pokazuje sat ako na istom nema nikakve očigledne neispravnosti. Šahovski sat sa očiglednom neispravnošću biće zamenjen. Sudija će zameniti sat i učiniće svoju najbolju procenu prilikom odlučivanja koliko će vremena pokazivati zamenjeni šahovski sat.

U sali za igru, dozvoljeni su ekrani, monitori ili demonstracione table koje pokazuju trenutnu poziciju na šahovskoj tabli, poteze i broj odigranih poteza, kao i obični satovi koji takođe pokazuju broj poteza. Međutim, igrač ne može izvršiti reklamaciju zasnovanu jedino na informaciji prikazanoj na taj način.

Zastavica na satu

Svaki pokazivač vremena ima „zastavicu. Odmah nakon „pada zastavice“, odredbe koje se tiču vremena za razmišljanje moraju biti ispunjene.

Smatra se da je igraču pad zastavice kad sudija zapazi tu činjenicu, ili kad bilo koji od igrača to ispravno reklamira.

Ako su obe zastavice pale, i nije moguće ustanoviti koja je pala prva, onda će se, ili partija nastaviti ukoliko se to desi u bilo kom periodu partije izuzev zadnjeg perioda, ili će se partija proglasiti remijem ako se to desi u periodu u kojem svi preostali potezi moraju biti završeni.

Vreme za razmišljanje

Pri upotrebi šahovskog sata, svaki igrač mora odigrati minimalan broj poteza u jednom dodeljenom periodu vremena, i/ili mu može biti dodeljeno dodatno vreme posle svakog poteza. Sve ovo mora biti unapred određeno. Vreme koje je igrač uštedeo u jednom periodu, dodaje se vremenu koje ima na raspolaganju u sledećem periodu, osim kada se radi o dodeljivanju vremena za svaki potez („vremensko odlaganje“ — engl. time delay). U načinu „vremensko odlaganje“, oba igrača dobijaju „glavno vreme za razmišljanje“. Svaki od igrača takođe dobija i „fiksno ekstra vreme“ za svaki potez. Odbrojavanje glavnog vremena počinje nakon što je isteklo fiksno vreme. Pod uslovom da igrač zaustavi svoj sat pre isteka fiksnog vremena, glavno vreme za razmišljanje neće se promeniti, nezavisno od toga koliko je fiknog vremena iskorišćeno.

Igrač gubi partiju ako ne odigra propisani broj poteza u dodeljenom vremenu, sem u slučajevima kada je partija završena. Međutim, partija je remi ukoliko je pozicija takva da protivnik ne može matirati igračevog kralja bilo kojim nizom ispravnih poteza, čak i pri „krajnje neveštoj igri“.

Ako se dogodi neka nepravilnost, i (ili) figure treba vratiti na prethodnu poziciju, sudija će uz svoju najbolju procenu odrediti vremena koja će pokazivati časovnici. On će, takođe, ako je to potrebno, podesiti brojač poteza na satu.

Upotreba šahovskog sata

U toku partije svaki igrač će, pošto odigra svoj potez na tabli, zaustaviti svoj sat i pokrenuti protivnikov sat. Svakom igraču uvek mora biti omogućeno da zaustavi svoj sat. Njegov potez ne smatra se završenim sve dok to ne učini, osim oako se tim potezom završila partija. Vreme između povlačenja poteza na šahovskoj tabli, zaustavnjanja svog časovnika i pokretanja časovnika protivnika, smatra se kao deo vremena dodeljenog igraču. Igrač mora zaustaviti svoj sat istom rukom kojom je povukao svoj potez. Zabranjeno je držati prst na dugmetu, ili „lebdeti“ iznad dugmeta. Igrači moraju propisno rukovati satom. Zabranjeno je udarati ga snažno, podizati ga ili obarati. Nepravilno rukovanje satom biće kažnjeno. Ako igrač nije sposoban da koristi sat, tu radnju može obavljati pomoćnik kojeg ovlasti igrač i kojeg odobri sudija. Časovnike će podesiti sudija na pravičan način.

U slučaju potrebe da se (privremeno) prekine šahovska partija, sudija će zaustaviti satove. Igrač može zaustaviti satove samo u slučaju da traži pomoć od sudije — na primer, kada prilikom promocije, potrebna figura nije dostupna. Kada će privremeno prekinuta partija biti nastavljena, odlučiće sudija. Ako igrač zaustavi satove da bi zatražio pomoć sudije, arbitar će ustanoviti da li je igrač imao opravdan razlog za to. Ako je očigledno da igrač nije imao opravdanog razloga za zaustavljanje sata, igrač će biti kažnjen.